Sisäkaton remontointi

Luotettava sisäkattoremontti nopeasti

Sisus­tus­a­sen­nus Aho on sisä­ka­ton remon­toin­nin koke­nut asian­tun­ti­ja. Toteu­tam­me remon­tit nopeas­ti ja huo­lel­li­ses­ti, joten et jou­du mak­sa­maan yli­mää­räi­ses­tä työs­tä tai odot­te­le­maan turhaan.

Teem­me sekä suu­rem­pia sisä­kat­to­re­mont­te­ja että pie­nem­piä sisä­ka­ton kor­jaus­töi­tä. Hoi­dam­me muun muas­sa eri­lais­ten sisä­kat­to­ma­te­ri­aa­lien, panee­lien ja levy­kat­to­jen asen­nuk­sen, kat­to­jen lis­toi­tuk­set, struk­tuu­ri­pin­noit­tei­den levit­tä­mi­sen sekä katon maalauksen.

Miten sisäkaton remontointi etenee?

Ennen sisä­kat­to­re­mon­tin aloit­ta­mis­ta suo­jaam­me aina remont­ti­koh­teen lat­tiat, jot­ta ne pysy­vät siis­tei­nä eivät­kä vahin­goi­tu. Tämän jäl­keen pää­sem­me pur­ka­maan kaik­ki remon­tin tiel­tä pois­tet­ta­vat van­hat sisä­ka­ton materiaalit.

Kun van­hat kat­to­ma­te­ri­aa­lit on puret­tu, teem­me tar­vit­ta­vat oikai­sut, koo­lauk­set, tasoi­tuk­set sekä maa­laus­ten vaa­ti­mat poh­ja­työt kuten poh­ja­maa­lauk­sen. Mikä­li sisä­ka­ton remon­toin­nin yhtey­des­sä on tar­koi­tus asen­taa uusia valai­si­mia, suun­nit­te­lem­me tar­vit­ta­vat säh­kö­työt aina säh­kö­mie­hen kanssa.

Voim­me tar­vit­taes­sa toi­mit­taa sisä­ka­ton uudet mate­ri­aa­lit remont­ti­koh­tee­seen. Asen­nam­me sisä­kat­to­ma­te­ri­aa­lit tai pane­loin­nit huo­lel­li­ses­ti pai­koil­leen ja vii­meis­te­lem­me työn listoituksilla.

Lopuk­si sii­voam­me remon­tin jäl­jet ja kul­je­tam­me remont­ti­jät­teet pois sopi­muk­sen mukaan. Sisä­kat­to­re­mon­tin lop­pu­kat­sel­muk­ses­sa käym­me remont­ti­koh­teen läpi yhdes­sä asiak­kaan kans­sa, jot­ta voim­me var­mis­tua tyy­dyt­tä­väs­tä lopputuloksesta.

Ilmainen arviokäynti

Sisä­kat­to­re­mont­tiin kuu­luu aina ilmai­nen arvio­käyn­ti, jos­sa tutus­tum­me remont­ti­koh­tee­seen, kes­kus­te­lem­me kans­sa­si toi­veis­ta­si ja käym­me läpi remon­tin vaiheet.

Muis­ta, että voit saa­da remon­tis­ta­si myös kotitalousvähennystä.

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

    Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

    Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

    Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt