Lattiaremontit

Lattiaremontti nopeasti ja vaivattomasti

Tilaa hel­pos­ti huo­lel­li­nen lat­tia­re­mont­ti ja pis­tä koti­si lat­tiat ker­ral­la kun­toon. Teem­me ura­kan nopeas­ti ja oikein, joten et jou­du mak­sa­maan yli­mää­räi­ses­tä työs­tä tai kär­si­mään tur­his­ta viivästyksistä.

Teem­me lat­tia­re­mont­te­ja lai­das­ta lai­taan asiak­kaan tar­peen mukaan. Pal­ve­lu­va­li­koi­maam­me kuu­luu sekä lat­tioi­den tasoi­tus että uusien lat­tioi­den asen­nus. Toteu­tam­me muun muas­sa seu­raa­via lattiaremontteja:

 • par­ke­tin asennus
 • lami­naat­ti­lat­tian asennus
 • muo­vi­mat­to­jen asennus
 • vinyy­lank­ku­jen asennus
 • puu­lat­tian asennus
 • laat­ta­lat­tian asennus

Miten lattiaremontti etenee?

Ennen kuin lat­tia­ma­te­ri­aa­le­ja ale­taan asen­taa, huo­leh­dim­me alus­tan riit­tä­väs­tä tasai­suu­des­ta. Tar­vit­taes­sa tasoi­tam­me alus­tan hyvän lop­pu­tu­lok­sen takaa­mi­sek­si. Huo­leh­dim­me myös remont­ti­koh­teen riit­tä­väs­tä suo­jauk­ses­ta, jot­ta remon­tis­ta mah­dol­li­ses­ti tule­va lika ja pöly eivät pää­se leviämään.

Remont­tiin tar­vit­ta­vien mate­ri­aa­lien toi­mi­tuk­sen remont­ti­koh­tee­seen hoi­dam­me sopi­muk­sen mukaan asiak­kaan puo­les­ta. Asen­nam­me uudet lat­tia­ma­te­ri­aa­lit huo­lel­li­ses­ti, ja vii­meis­te­lem­me lat­tia­re­mon­tin asen­ta­mal­la jal­ka­lis­tat. Käym­me lopuk­si remon­tin lop­pu­tu­lok­sen yhdes­sä läpi asiak­kaan kans­sa var­mis­taak­sem­me asiakastyytyväisyyden.

Kun lat­tia­re­mont­ti on val­mis, työ­maa sii­vo­taan ja raken­nus­jät­teet hävi­te­tään asian­mu­kai­ses­ti sopi­muk­sen mukaan.

Ilmainen arviokäynti

Kaik­kiin lat­tia­re­mont­tei­him­me sisäl­tyy ilmai­nen arvio­käyn­ti, jos­sa tutus­tum­me remont­ti­koh­tee­seen, kuun­te­lem­me toi­vee­si ja puhum­me remon­tin vaiheista.

Muis­ta, että voit saa­da remon­tis­ta­si myös kotitalousvähennystä.

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

  Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

  Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

  Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt