Kylpyhuoneremontit

Kylpyhuoneremontti siististi ja tehokkaasti

Meil­tä tilaat hel­pos­ti kus­tan­nus­te­hok­kaan kyl­py­huo­ne­re­mon­tin, jos­sa hom­mat hoi­de­taan ker­ral­la oikein. Et jou­du mak­sa­maan yli­mää­räi­ses­tä tai odot­te­le­maan tur­haan, vaan työt teh­dään nopeas­ti ja hyvin.

Panos­tam­me myös remont­ti­koh­teen siis­tey­teen ja pur­ku­jät­tei­den oikeaop­pi­seen käsit­te­lyyn. Kun jät­teet laji­tel­laan kun­nol­la jo pai­kan pääl­lä, koh­teen jäl­ki­sii­vous voi­daan teh­dä huo­mat­ta­vas­ti nopeammin.

Toteu­tam­me tar­kas­ti ja tehok­kaas­ti muun muas­sa kyl­py­huo­nei­den pur­ku­työt, laa­toi­tuk­set, vesie­ris­tyk­set, tasoi­tus­työt sekä sau­mauk­set. Meil­tä hoi­tu­vat hel­pos­ti myös sau­na­si pur­ku­työt ja pane­loin­ti tai uusien lau­tei­den teko ja asen­nus. Jos kyl­py­huo­nee­si kai­paa vain pie­nem­piä ehos­tus­töi­tä, voim­me esi­mer­kik­si pes­tä laa­toi­tuk­set eri­kois­pe­suai­neil­la sekä pois­taa mekaa­ni­ses­ti van­hat sili­ko­nit ja kor­va­ta ne uusilla.

Miten kylpyhuoneremontti etenee?

Kyl­py­huo­ne­re­mont­ti aloi­te­taan aina rajaa­mal­la remon­toi­ta­va koh­de muus­ta asun­nos­ta. Näin remont­ti­pö­ly ja -jät­teet sekä lika eivät pää­se leviä­mään muu­al­le asun­toon. Teem­me suo­ja­sei­nät pölyn tor­ju­mi­sek­si, suo­jaam­me ilman­vaih­to­ka­na­vat ja kul­ku­väy­lien lat­tiat sekä asen­nam­me remon­toi­ta­vaan tilaan ali­pai­neis­ta­jat ja muut tar­vit­ta­vat suojaukset.

Remont­ti­koh­teen put­ki- ja säh­kö­suun­ni­tel­mat suun­nit­te­lem­me yhteis­työs­sä put­ki- ja säh­kö­liik­kei­den kans­sa, jot­ta kaik­ki remon­tin vaa­ti­mat asen­nus­työt hoi­tu­vat tehokkaasti.

Sopi­muk­sen mukaan hoi­dam­me raken­nus­ma­te­ri­aa­lien toi­mi­tuk­sen remont­ti­koh­tee­seen asiak­kaan puolesta.

Kun kyl­py­huo­nees­ta on puret­tu kaik­ki ne pin­nat tai raken­teet, jot­ka ollaan uusi­mas­sa remon­tin yhtey­des­sä, aloi­te­taan uuden kyl­py­huo­neen teke­mi­nen. Toteu­tam­me tar­vit­ta­vat valu­työt ja tasoi­tuk­set, run­ko­jen vah­vis­tuk­set, sei­nien levy­tyk­set, vesie­ris­tys­työt, laa­toi­tuk­set, sau­mauk­sen tai muo­vi­mat­to­jen asennuksen.

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin val­mis­tut­tua sii­voam­me työ­maan huo­lel­li­ses­ti ja kul­je­tam­me raken­nus­jät­teet lajit­te­lua­se­mal­le sopi­muk­sen mukaan. Teem­me asiak­kaan kans­sa aina lop­pu­kat­sel­muk­sen remon­tis­ta, jot­ta voim­me var­mis­taa, että asia­kas on tyy­ty­väi­nen lopputulokseen.

Ilmainen arviokäynti

Kyl­py­huo­ne­re­mon­tin suun­nit­te­lua var­ten teem­me ilmai­sen arvio­käyn­nin luo­na­si. Arvio­käyn­nin aika­na tutus­tum­me kyl­py­huo­nee­see­si, kuun­te­lem­me toi­vei­ta­si ja kes­kus­te­lem­me remon­tin vaiheista.

 Muis­ta, että voit saa­da remon­tis­ta­si myös kotitalousvähennystä.

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

    Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

    Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

    Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt