Kalusteiden asennus

Tilaa kalusteiden asennus helposti

Sääs­tä omaa aikaa­si ja vai­vaa­si, ja tilaa kalus­tei­den asen­nus ammat­ti­lai­sel­ta. Asen­nam­me uudet kalus­te­rat­kai­sut pai­koil­leen puo­les­ta­si nopeas­ti ja tehokkaasti.

Toteu­tam­me muun muas­sa keit­tiö­ka­lus­tei­den asen­nuk­sia Kian­ta Keit­tiöi­den kalus­teil­le sekä liu­kuo­vi­ko­me­roi­den ja mui­den säi­ly­tys­jär­jes­tel­mien asennustöitä.

Miten kalusteiden asennus etenee?

Voim­me asen­taa valit­se­ma­si kalus­teet suo­raan pai­koil­leen, tai yhteis­työs­sä asian­tun­te­van suun­nit­te­li­jan kans­sa aut­taa sinua valit­se­maan juu­ri sopi­vat uudet kalus­te­rat­kai­sut kotiisi. 

Kalus­tei­den asen­nus voi myös olla osa keit­tiö­re­mont­tia, jol­loin remon­tin yhtey­des­sä voim­me hel­pos­ti uudis­taa keit­tiön muut pin­nat kuten lat­tiat, katot ja seinät.

Ilmainen arviokäynti

Remont­tia suun­ni­tel­taes­sa teem­me ilmai­sen arvio­käyn­nin remont­ti­koh­tee­seen. Arvio­käyn­nin aika­na käym­me läpi asiak­kaan toi­veet remon­tin suh­teen ja kes­kus­te­lem­me pro­jek­tin vaiheista.

Muis­ta, että voit saa­da remon­tis­ta­si myös kotitalousvähennystä.

Pyydä tarjous

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille erittäin tärkeää.

Siksi kuuntelemme huolella asiakkaiden toiveita remonttien suunnittelusta toteutukseen.

    Olen kiin­nos­tu­nut seu­raa­vis­ta palveluista 

    Kyl­py­huo­ne­re­mon­titLat­tia­re­mon­titKat­to­re­mon­tit

    Kalus­tea­sen­nuk­setMaa­laus­työtPuuse­pän työt