Sisustusasennus Aho Ky on monipuolinen remontti- ja asennuspalveluiden tarjoaja Kainuun alueella.

Sisäremonttipalvelut

<

Kylpyhuoneremontit

kyl­py­huo­nei­den laa­toi­tus­työt ja saunaremontit.

<

Lattiaremontit

Lat­tioi­den asen­nus, mm. par­ket­ti, lami­naat­ti, puu­lat­tiat, vinyy­li­lank­ku,
muo­vi­mat­to.

<

Kattoremontit

Sisä­kat­to­jen maa­lauk­set ja asen­nuk­set sekä paneloinnit.

<

Kalusteasennukset

Keit­tiö­ka­lus­tei­den, liu­kuo­vi­ryh­mien ja kaik­ki muut kodin kalusteasennukset.

<

Maalaustyöt

Maa­laus­töi­hin kuu­lu­vat sisä- ja ulko­maa­lauk­set sekä tasoitetyöt.

<

Puusepän työt

Pie­neh­kö­jä mit­ta­ti­laus- ja puuse­pän­töi­tä, esim. lau­teet, ovet ja huonekalut.

Teemme myös tilauksesta erilaisia puusepäntöitä.

Sisustusasennus ahon Toimintatavat

Niin remont­tia kuin asen­nus­työ­tä aloit­taes­sa, huo­leh­dim­me tar­vit­ta­vis­ta suo­jauk­sis­ta ja työ­koh­teen pitä­mi­ses­tä siis­ti­nä. Toi­mim­me tehok­kaas­ti läpi pro­jek­tin huo­lel­li­suut­ta nou­dat­taen. Työn val­mis­tut­tua koh­de sii­vo­taan a sopi­muk­sen mukaan kul­je­tam­me pur­ku­jät­teet lajitteluasemalle.